Διαχείριση Αποβλήτων

Σύμφωνα με τις αλλαγές που θα επιφέρει η πλήρης εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία/πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ), θα πρέπει να καταφύγουμε στην εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων που θα επιτρέπουν σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να είναι συνεπείς στις νέες περιβαλλοντικές και νομικές τους υποχρεώσεις αποδοτικά, υπεύθυνα και με ασφάλεια.


"Στη Mellon Energy, εργαζόμαστε για μία κοινωνία στην

οποία τα απορρίμματα θα πάψουν να θεωρούνται απόβλητα."


Στη Mellon Energy παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων και βοηθάμε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις να τις ενσωματώσουν στη λειτουργία τους με τρόπο περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμο, με υπευθυνότητα, ασφάλεια και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.


Μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχει η Mellon Energy συμπεριλαμβάνονται:

  • Μελέτη και εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων διαχείρισης αποβλήτων.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με θέματα διαχείρισης αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς.
  • Ανάλυση συστημάτων περισυλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων.
  • Κατάρτιση σχεδίων μείωσης, επαναξιολόγησης, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων.
  • Σχεδιασμός, κατασκευή, τοποθέτηση, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων και εξειδικευμένου εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται στην αποκομιδή ή/και ανακύκλωση αποβλήτων.
  • Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση.