Υπηρεσίες Πιστοποίησης

Βοηθάμε τους πελάτες μας να πιστοποιήσουν και να επικοινωνήσουν την ενεργειακή και περιβαλλοντική τους απόδοση. Μετά από την υιοθέτηση μιας, ειδικά σχεδιασμένης και προσαρμοσμένης στις ανάγκες του πελάτη, ενεργειακής και περιβαλλοντικής στρατηγικής, το επόμενο και εξίσου σημαντικό βήμα, είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Με τον τρόπο αυτόν, μπορούμε  και επίσημα να πιστοποιήσουμε τις δραστηριότητες των πελατών μας.

  • Αναλαμβάνουμε την ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Εκδίδουμε πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.
  • Βοηθάμε τους πελάτες μας να λάβουν το Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό οικολογικών προϊόντων Ecolabel. Το συστημα Ecolabeling εφαρμόζεται και σε ξενοδοχειακές μονάδες.
  • Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων και οργανισμών με σκοπό τη λήψη πιστοποιητικών περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS και ISO14001.